Studijní obory

V současné době probíhá studium v těchto oborech:

  • 79-41-K/61 – gymnázium šestileté – zaměření všeobecné
  • 79-41-K/61 – gymnázium šestileté – zaměření estetickovýchovné předměty (profilace na výtvarnou výchovu)
  • 79-41-K/61 – gymnázium šestileté – zaměření vybrané předměty v cizím jazyce (výuka vybraných předmětů v německém jazyce)

Otevírané studijní obory

V příštím školním roce předpokládáme otevření 3 tříd pro absolventy 7. ročníku ZŠ, a to:

  • jedné třídy oboru – gymnázium šestileté – zaměření všeobecné
  • jedné třídy oboru – gymnázium šestileté – zaměření estetickovýchovné předměty (profilace na výtvarnou výchovu)
  • jedné třídy oboru – gymnázium šestileté – zaměření vybrané předměty v cizím jazyce (výuka vybraných předmětů v německém jazyce)

Počet otevíraných tříd a počet přijatých žáků závisí na kapacitních a prostorových možnostech gymnázia.

Všechny obory mají stejný kód 79-41-K/61.

Charakteristika jednotlivých otvíraných oborů

1. Gymnázium šestileté – všeobecné studium

Tento typ studia je zaměřen na získání všeobecných znalostí s perspektivou pokračování ve studiu na vysoké škole. Každý ze studentů si povinně volí dva cizí jazyky (nabídka: angličtina, němčina, francouzština). Otevření jednotlivých kurzů a rozdělení žáků podle stupně pokročilosti záleží na počtu zájemců a na možnostech školy. Ve vyšších ročnících se postupně zvyšuje počet volitelných předmětů a seminářů, což výrazně podporuje budoucí profesní specializaci našich studentů. Také otevření těchto volitelných předmětů samozřejmě závisí na zájmech studentů a možnostech gymnázia v konkrétním školním roce. Dosud si studenti vybírali z nabídky: anglická konverzace, německá konverzace, biologický seminář, chemický seminář, zeměpisný seminář, deskriptivní geometrie, fyzikální seminář, matematický seminář, literární seminář, estetická výchova, dějiny umění, psychologie, dějepisný seminář, ekologie, společenskovědní seminář, latina, informatika a výpočetní technika, programování. Kromě povinně volitelných předmětů nabízíme i předměty nepovinné.

2. Gymnázium šestileté – zaměření vybrané předměty v cizím jazyce (výuka vybraných předmětů v německém jazyce)

Studium s rozšířenou výukou německého jazyka zaměřené na přípravu k získání Německého jazykového diplomu II. stupně (Sprachdiplom II. KMK BRD) umožňuje v kombinaci s českým maturitním vysvědčením českým uchazečům přístup na vysoké školy v německy mluvících zemích bez dalších jazykových zkoušek. Studenti absolvují za dobu studia celkem asi 1300 hodin německého jazyka, ve vyšších ročnících mají v němčině volitelně i některé další předměty (zeměpis, dějepis), takže dosáhnou vysoké jazykové kompetence. Jazykový diplom je při dosažení určitého počtu bodů studentům uznán Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako maturitní zkouška z předmětu Cizí jazyk.

Ostatní výuka probíhá v češtině podle českých osnov. Druhým vyučovaným cizím jazykem je angličtina. Studium je ukončeno českou maturitní zkouškou podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 442 o ukončování studia na středních školách. Možnost volitelných předmětů a seminářů v posledních dvou ročnících studia je podobná jako u všeobecného zaměření, studenti mají jeden seminář povinně v německém jazyce.

Základní znalost němčiny je pro uchazeče výhodou.

Studenti absolvují v prvním ročníku adaptační kurz v německém jazykovém prostředí a během studia dvakrát výměnný pobyt v SRN. Účast na výměnných pobytech je vždy spojena s projektem vedoucím k jazykovému zdokonalení, proto ji považujeme za samozřejmou.

3. Gymnázium šestileté – zaměření estetickovýchovné předměty (zaměření na výtvarnou výchovu)

Rozšířené vyučování výtvarné výchově má na našem gymnáziu více než třicetiletou tradici. Nová koncepce – šestileté studium – umožňuje soustavnou, cílevědomou přípravu na vysokoškolské studium s výtvarným zaměřením.

Tento obor nabízí rozšíření všeobecného studia o studium výtvarného umění. Studenti se v průběhu šesti let seznámí s dějinami výtvarné kultury formou přednášek, návštěv galerií, výstav a studijních pobytů doma i v zahraničí. Výtvarné dovednosti se rozvíjejí v kresbě, malbě, modelování a keramice, volné i užité grafice. Během studia studenti také absolvují krajinářský kurz v plenéru. Pro studium jsou k dispozici dvě specializované učebny – ateliéry a keramická dílna.

Maturitní zkouška z výtvarné výchovy má část teoretickou i praktickou. Absolventi tohoto studijního oboru bývají úspěšní u přijímacích zkoušek např. na studium architektury, estetiky a dějin umění na FF a různé umělecké školy.

Nabídka cizích jazyků, volitelných předmětů a seminářů je stejná jako u všeobecného studia, navíc je nabízen seminář Dějiny umění.