Přípravné kurzy

Přihlášky pro školní rok 2024/2025 budeme přijímat na začátku září 2024.

 

 

 

Gymnázium Na Pražačce organizuje přípravné kurzy pro žáky 7. tříd ZŠ. Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny kurzy z matematiky, českého jazyka a německého jazyka.

 

Obsahem kurzu z matematiky a českého jazyka bude souhrnné zopakování a případné doplnění učiva v rozsahu ZŠ a dílčí testy. Náplní kurzu německého jazyka je systematická příprava, která napomáhá snazšímu přechodu na gymnázium a na výuku s rodilým mluvčím. Kurzy vedou aprobovaní pedagogové Gymnázia Na Pražačce.

Všechny nabízené kurzy probíhají paralelně a mají stejnou náplň jednotlivých lekcí. Uchazeč vždy navštěvuje pouze ten kurz, ke kterému je přihlášen. Z kapacitních důvodu není možné navštěvovat různé kurzy.

Výuka probíhá v budově Gymnázia Na Pražačce (spojení tramvají č. 1, 9, 11 – zastávka Vozovna Žižkov) od listopadu do konce března (kromě svátků a prázdnin), a to vždy v pondělí a ve čtvrtek podle následujícího rozvrhu:

pondělí

 

  Učebna 14:55 – 15:40 15:45 – 16:30 16:35 – 17:20
KURZ 1 308 NJ ČJ M
KURZ 2 310 --- M ČJ

 

čtvrtek

 

  Učebna 14:55 – 15:40 15:45 – 16:30 16:35 – 17:20
KURZ 3 308 --- ČJ M
KURZ 4 310 --- M ČJ

 

Cena kurzu za jeden předmět je 2 000,- Kč.
 

Vyplněné přihlášky zasílejte prosím e-mailovou adresu gymnazium@gymnazium-prazacka.cz. Informace o platbě obdržíte na základě odeslané přihlášky.
Nebude-li se moci Vaše dítě na kurz z jakýchkoliv důvodů dostavit, není nutné ho omlouvat. Materiály ze všech hodin budou přístupné online pro všechny účastníky. 

Žádáme Vás, aby si uchazeči v souladu s naším školním řádem nosili přezůvky. Boty si samozřejmě mohou vzít s sebou do učebny. 
Další informace podává Mgr. Jana Pflanzerová, e-mail: pflanzerova@gymnazium-prazacka.cz, tel. 797 973 103.

Obsahová náplň kurzů: 

Český jazyk: tvarosloví (kategorie ohebných druhů, rozpoznávání neohebných druhů), slovotvorba (odvozování, skládání, zkracování), pravopis hlásek a souhláskových skupin, psaní velkých písmen, nauka o slovní zásobě (slovo a pojmenování, význam pojmenování, stylistická platnost, obrazné vyjadřování, obohacování slovní zásoby), větná skladba (větné vztahy, větné členy, čárky ve větě jednoduché i v souvětí, transformace větných členů), základní poznatky ze slohu a z literárního učiva

Matematika: operace s přirozenými, celými a racionálními čísly, dělitelnost přirozených čísel, převody jednotek, poměr, měřítko mapy, římská čísla, geometrie v rovině (osová a středová souměrnost, úhly, trojúhelník, čtyřúhelník), tělesa (krychle, kvádr, hranol), proměnná, jednoduché rovnice, přímá a nepřímá úměrnost, procenta, slovní úlohy, čtení diagramů a číselných tabulek; v posledním kurzu matematiky mají žáci možnost zkusit si „přijímací test nanečisto“

Německý jazyk: určitý a neurčitý člen, nominativ, akuzativ, časování pravidelných sloves i sloves se změnou kmenové samohlásky, modální slovesa, slovosled v jednoduché větě a v otázkách, osobní a přivlastňovací zájmena, základní a řadové číslovky, základní slovní zásoba běžných konverzačních témat, zajímavosti a reálie německy mluvících zemí 
 

Harmonogram jednotlivých lekcí (šk. rok 2023/2024):

 

pořadové číslo lekce

ČTVRTEK

KURZ 3

KURZ 4

PONDĚLÍ

KURZ 1

KURZ 2

1.

2. 11.

6. 11.

2.

9. 11.

13. 11.

3.

16. 11.

20. 11.

4.

23. 11.

27. 11.

5.

30. 11.

4. 12.

6.

7. 12.

11. 12.

7.

14. 12.

18. 12.

8.

4. 1.

8. 1.

9.

11. 1.

15. 1.

10.

18. 1.

22. 1.

11.

25. 1.

29. 1.

12.

1. 2.

12. 2.

13.

15. 2.

19. 2.

14.

22. 2.

26. 2.

15.

29. 2.

4. 3.

16.

7. 3.

11. 3.

17.

14. 3.

18. 3.

18.

21. 3.

25. 3.